Algemene leveringsvoorwaarden

Creta et Aqua™ Benelux laat haar resellers zoveel mogelijk vrij. Toch ontkomen we er niet aan een aantal zaken duidelijk te verwoorden, puur om misverstanden te voorkomen. We hebben geprobeerd dit zo goed mogelijk te verwoorden.

Creta et Aqua™ Benelux - hierna: Verkoper

KVK nummer: 50722301

BTW nummer: NL8229.32.453.B01

Deze voorwaarden zijn van toepassing op resellers van Creta et Aqua™, hierna: Koper 

 Artikel 1. AKKOORD DOOR BESTELLING

Koper en Verkoper gaan door bestelling van goederen een verbintenis met elkaar aan. Deze verbintenis is niet aan een opzegtermijn onderhevig en is enkel en alleen van toepassing op bestellingen van Koper en leveringen door Verkoper. Koper gaat met deze voorwaarden akkoord door het enkele feit van bestelling via de besloten webomgeving of eventueel telefonisch. Door Koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door Verkoper niet aanvaard in deze verbintenis. 

Artikel 2. PRIJS EN BETALING

Alle prijzen vermeld in de besloten webomgeving zijn inclusief wettelijke b.t.w.  De korting voor de betreffende resellersvorm is hierbij al verrekend. Bestellingen worden voorafgaand aan de levering volledig door Koper voldaan. Verkoper biedt Koper hiervoor een platform aan met een ruime hoeveelheid betalingsmogelijkheden zoals iDeal, PayPal, Sofort etc. Betaling achteraf is niet mogelijk, hoge uitzonderingen daargelaten.

Artikel 3. LEVERING
Verkoper levert haar producten - na volledige betaling - uit via vervoersbedrijven. Koper krijgt van iedere zending een zogenoemde Track en Trace code waarmee de zending kan worden gevolgd. Verkoper hanteert een levertijd van 1 tot 5 dagen. Zij heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zending eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van levering. Mocht vervoerder besluiten het pakket op een zogenoemd "afhaalpunt" te deponeren, zijn de kosten gemoeid met het ophalen van de zending voor rekening van Koper.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. SCHADE BIJ LEVERING

Verkoper doet haar uiterste best de zendingen degelijk te verpakken maar heeft geen invloed op de handling op het moment dat de zending is overgedragen aan het vervoersbedrijf. Mocht er tijdens het vervoersproces cosmetische schade ontstaan aan het product, dan is Verkoper hier niet aansprakelijk voor te stellen. In geval van grove schade (bijvoorbeeld lekkende blikken), zonder dat dit zichtbaar was ten zijde van aanname van de zending, dan dient Koper dit binnen 3 dagen aan Verkoper te melden. In overleg zal worden bepaald hoe dit wordt opgelost.
Als koper door zichtbare transportschade weigert de goederen in ontvangst te nemen, zijn in dat geval de kosten van de retourvracht voor haar rekening. Verkoper zal in dat geval de volledige bestelling opnieuw uitleveren. 

Artikel 6. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Verkoper ten tijde van het plaatsen van de bestelling geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, ongeacht of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de levering op te schorten of eventueel de bestelling nietig te verklaren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding aan Koper.

Artikel 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Verkoper tot aan het moment waarop Koper de ontvangst heeft bevestigd.  

Artikel 9. INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en merk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van Verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door Verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij Verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan Verkoper deel uitmaakt.

Artikel 10. KLACHTEN

De schadevergoedingsplicht van Verkoper richting Koper als het gaat om grove beschadiging van geleverde goederen, zal maximaal bestaan uit het opnieuw leveren van het beschadigde product waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen, nadat het beschadigde door Verkoper retour is ontvangen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden. Op Koper rust de bewijslast dat het product, waarop de klacht betrekking heeft, hetzelfde is als die welke door Verkoper zijn geleverd.

Artikel 12.  GESCHILLEN

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden behandeld door de rechtbank gevestigd in het arrondissement waarin Verkoper is gevestigd.